phenylbutazone

definition: anti-inflammatory drug (trade name Butazolidin)
example:
speech part: noun
synonyms:
Video not found.